قبل از هر چیز آگاه باشید که شرط سود آوری در تولید زغال، تولید زغال درجه ۱ می باشد. برای سود آوری تولید ذغال خواهشمندیم در انتخاب شرکت ها دقت لازم را به عمل آورید و محتوای قانونی آن را در امر تولید زغال درجه ۱ به خصوص در تولید زغال لیمو لحاظ نمایید.
مثال سود اوری تولید زغال کبابی :
میانگین قیمت چوب کبابی حداکثر ۱۵۰ تومان هست و میانگین هر ۳ کیلو چوب ۱ کیلو زغال خواهد بود که ۱۵۰ ضرب در ۳ میشود ۴۵۰ تومان و برای هر یک کیلو زغال ۵۰ تومان هزینه سوخت در نظر گرفته می شود. به عبارتی ۵۰۰ تومان .فروش یک کیلو زغال کبابی به صورت فله ۱۳۰۰ تا حداکثر ۱۸۰۰ تومان متغیر میباشد که ما حداقل مقدار را که ۱۳۰۰ تومان است لحاظ مینماییم . شما ۵۰۰ تومان هزینه تولید زغال کبابی را از ۱۳۰۰ فروش کم کنید به عبارتی سود هر کیلو زغال ۸۰۰ میشود.
پس اگر با یک کوره یک تنی کبابی در روز حداقل ۳۰۰ کیلو زغال داشته باشید به عبارتی ۲۴۰ هزار تومان سود شما در یک روز خواهد شد. با احتساب کارگر و مخارج ثابت دیگر در یک تولیدی، شما در روز ۱۵۰ هزار تومان سوداوری خواهید داشت و در ماه بیش از ۴ میلیون درامد کسب خواهید کرد .
اگر بخواهید زغال کبابی تان را بسته بندی شده به بازار عرضه نمایید میانگین برای هر کیلو ۵۰۰ تومان سود بیشتر برای خود در نظر بگیرید .خرید کوره های کبابی ۳ تنی می توان تولید دو برابر و سود آوری ۲ برابر ایجاد کرد.
مثال سود آوری تولید زغال لیمو با کوره صنعتی کوره سازان پاسارگاد:
در تولید زغال لیمو با کوره های همرفتی یا کمپیند درصد شکستگی تقریبا صفر است و در کوره های جداره ای تا ۸۰%زغال سالم و ۲۰% زغال با کمی ترک تحویل میدهد که این شرایط تغییر پذیر نخواهد بود و بهتر است که واقعیت ها را قبل از انتخاب دستگاه زغال ساز کامل بدانید. ما در محاسبه ی سود آوری و توجیه اقتصادی تولید زغال لیمو میانگین حداکثر هزینه ها و حداقل قیمت فروش را لحاظ مینماییم .
قیمت خرید یک کیلو چوب لیمو به قیمت حال حدود ۷۰۰ تومان است و با محاسبه ی میانگین ۳ کیلو چوب با یک کیلو زغال قیمت تمام شده زغال لیمو از لحاظ هزینه چوب ۲۱۰۰ تومان است .تولید زغال لیمو شامل هزینه های مختلفی از جمله هزینه حمل چوب به کارگاه تولید ،میانگین ۱۰۰ تومان برای هر یک کیلو چوب که در هزینه ی تولید زغال لیمو ضربدر ۳ شود میشود ۳۰۰ تومان برای یک کیلو زغال و هزینه انرژی در تولید که برای یک کیلو زغال ۳۰۰ محاسبه میگرددکه در کل ۲۸۰۰ تومان است. هزینه کارگر و بقیه هزینه های ثابت در تولید زغال حدود حداکثر ۱۰۰۰ تومان محاسبه میشود که به عبارتی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان فروش یک کیلو زغال لیمو درجه یک بدون شکستگی حداقل ۸۰۰۰ تومان و حداکثر ۱۱ هزار تومان میباشد.
ما حداقل ۸۰۰۰ تومان محاسبه مینماییم که صرف هزینه تولید حداکثر ۴۰۰۰ تومانی در امر تولید زغال لیمو، حداقل برای تولید یک کیلو زغال لیمو۴۰۰۰ تومان سود محاسبه میشود.
با یک دستگاه تولید زغال یک تنی دو منظوره کوره سازان پاسارگاد در ماه حدود ۲۰۰ کیلویا ۲ تن توان تولید داریم که شما بفرمایید بازهم حداقل محاسبه را در نظر بگیریم و ۱۶۰۰ کیلو زغال داشته باشیم که با احتساب ۴۰۰۰ تومان سود برای هر کیلو زغال لیمو ۶۴۰۰۰۰۰سود خالص در هر ماه خواهیم داشت.
با کوره های ۲ تنی و یا بیشتر از کوره سازان پاسارگاد این سود آوری حدود برابر خواهد گردید.