کوره صنعتی زغال جداره ای تک منظوره (کبابی)

کوره صنعتی زغال ۳،۴و۵ جداره ای تک منظوره کوره سازان پاسارگاد برای تولید کنندگان زغال کبابی طراحی و تنظیم گردیده و توانایی تولید زغال کبابی را ظرف مدت تنها چند ساعت داراست و با توان بالا و قدرت فشارحرارتی بالابهترین کیفیت زغال را اعم از عدم جرقه ایجاد مینمایدو با تکیه بر آموزش تضمینی کوره سازان پاسارگاد زغال کبابی درشت و بدون خاکه و قابلیت تبدیل چوب های کوچک تا تنه ی درختان را به زغال در یک زمان دارد که برای تولید کنندگان حائز اهمیت است.نکته ی قابل توجه عدم دود در کوره صنعتی زغال کوره سازان پاسارگاد میباشد که با عمل سرکه گیری و فیلتر کردن دود دوستدار محیط زیست محسوب میشود